Obchodní podmínky – Pavel Fara
Menu

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně

jedné je prodávající kterým je obchodní společnost Pireus s.r.o., se sídlem Martinická 987/3, 197 00

Praha 9, IČ: 64830900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni

pod sp. zn.: C 7248 a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a

účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě je prodej on-line kurzů, živých kurzů, webinářů a e-booků kterou strany uzavírají

prostřednictvím webových stránek http://www.pavelfara.cz.

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo

poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že

jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v

rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít

informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a

vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese

http://www.pavelfara.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním

elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.pavelfara.cz

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a

případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají

vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a

kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s

obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.pavelfara.cz

obchodní společnost Pireus s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto

obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním

objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve shrnutí objednávky na webové adrese http://www.pavelfara.cz

najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura: Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na email shrnutí jeho objednávky

včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný

daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z

přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb:

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při

úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby:

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení

tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční

lhůtě o vrácení peněz.

4. Odpovědnost

4.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do

jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení

této povinnosti ze strany kupujícího.

4.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího

upozornění.

5. Ochrana údajů

5.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Pireus s.r.o., se zavazuje plně

respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena

proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává

v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně

nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro

komunikaci s kupujícím.

5.2 Detailní informace o ochraně osobních údajů najdete v tomto dokumentu:

Ochrana osobních údajů

 

6. Podmínky vrácení

6.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od

objednání služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: pavelfara@pavelfara.cz

zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis

s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení

e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2018. Informace jsou sdělovány

prostřednictvím webových stránek http://www.pavelfara.cz, popřípadě

dalšími informačními kanály. Společnost Pireus s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto

obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.pavelfara.cz a je označena datem účinnosti.