Menu

Reklamační řád

Reklamační řád

Vzhledem k povaze prodávaných věcí (on-line produkty) nemůže kupující uplatnit práva z vadného plnění. Kupující má však právo a současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových údajů nebo odkazu ke stažení, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu. Zároveň má kupující právo podle Obchodních podmínek odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od objednání služby bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: pavelfara@pavelfara.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

On-line služby poskytované poskytovatelem kupujícímu jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel nedává kupujícímu žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line produktů poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line produktů. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy kupující dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line produktu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.