Menu

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky kurzu "Jak si vytvořit svého chatbota?"

1. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je prodávající, kterým je obchodní společnost Pireus s.r.o., se sídlem Martinická 987/3, 197 00 Praha 9, IČ: 64830900, DIČ: CZ64830900, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 249184 a na straně druhé je kupující.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmět koupě

Předmětem koupě je vstup do kurzu (dále jen předmět koupě) na základě objednávky (přihlášky), kterou kupující vyplnil prostřednictvím webových stránek.

1.3 Duševní vlastnictví

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouzev rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka

2.1 Uzavření smlouvy

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot obchodní společnosti Pireus s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Shrnutí objednávky

Ve shrnutí objednávky na webové adrese https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot najde kupující všechny ceny produktu.

3.2 Faktura

Při vyplnění a odeslání objednávky obdrží kupující na e-mail shrnutí jeho objednávky včetně platebních údajů a zálohovou fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.3 Možnosti plateb

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, případně platební kartou. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený na zálohové faktuře, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

3.4 Forma platby

Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

3.5 Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz. Na bonusy není právní nárok.

3.6 Obsah kurzu

  • 3 online moduly
  • Přístup do uzavřené Facebook skupiny

4. Garance vrácení peněz

4.1 Záruka spokojenosti

Za své produkty společnost Pireus s.r.o. ručí zárukou spokojenosti.

4.2 Využití záruky spokojenosti

Při objednání kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 5 dnů od zakoupení kurzu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: podpora@digitalni-financni-poradce.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje. Částka bude vrácena nejpozději do 7 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude smazán přístup do členské sekce a kupující nebudemít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s kurzem.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1 Práva kupujícího

Kupující může odstoupit od smlouvy na základě využití záruky definované v bodu 4.1 a 4.2.

5.2 Práva prodávajícího

Prodávající může odstoupit od smlouvy v průběhu dodávání kurzu. Zejména v případech, kdy kupující bude ohrožovat průběh kurzu, bude obtěžovat ostatní účastníky nebo bude požadovat služby, nebo informace vysoko nad rámec programu. V takovém případě bude celá částka vrácena kupujícímu nejpozději do 7 dnů od odeslání e-mailu obsahujícího informace o odstoupení od smlouvy. Kupujícímu bude také zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po vrácení částky bude smazán přístup do členské sekce a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s kurzem.

6. Sankce

6.1 Sankce za neuhrazenou objednávku

Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně do 7 dní od podání objednávky, odstupuje prodávající od smlouvy a stornuje objednávky. Kupujícímu nejsou účtovány žádné sankční poplatky.

7. Odpovědnost

7.1 Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

7.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být prodávajícím aktualizovány bez předchozího upozornění.

7.3 Ochrana dobrého jména

Prodávající se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno kupujícího ani společnost, kterou zastupuje. Kupující se zavazuje, že nebude nijak poškozovat dobré jméno prodávajícího. Zejména „Pavel Fara”,, „Pireus”, „E-konzultant”.

8. Ochrana údajů

8.1 Prohlášení prodávajícího

Společnost Pireus s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních afiremních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna protizneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použityk realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2 Ochrana údajů

Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.3 Plné znění

Plné znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: ​https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot/.

8.4 Souhlas se zasíláním informací

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot/, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Pireus s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://pireus.clipsan.com/cs/chatbot/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.